Vakok és Gyengénlátók

Szálláshely engedélyezési ügyek

Szálláshely-üzemeltetés bejelentése

Ügyleírás Szálláshely-üzemeltetés bejelentése
Illetékesség A Kormány a Kertv. 6/D. §-a, 6/G. § f) pontja és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV számú 9. §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A Kormány a szálláshely-szolgáltatási tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a jegyzőt jelöli ki.
Szükséges okiratok A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) számú kormányrendelet 6.§ (2) bekezdése szerint:
  • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
  • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.
Az ügyet intéző osztály Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 306. iroda
Tel: 32/417-255/117 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje és díja 8 napon belül igazolás kiállítása, 15 napon belül nyilvántartásba vétel. 3000.- Ft illeték (illetékbélyegben).
Egyéb dokumentumok Szálláshely üzemeltetés bejelentése
Az alkalmazott jogszabályok 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
2005. évi CLXIV. tv. a kereskedelemről
2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról
2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
Egyéb fontos tudnivalók Az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:
a) fogadott vendégek száma, és
b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az a) és b) pontja szerinti adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás

Ügyleírás A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás
Illetékesség A hatósági feladatokat a szálláshely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője látja el
Szükséges okiratok A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett/ csatolni kell:

- azt az okiratot, amely igazolja, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtására jogosult,

- a szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okiratot (így különösen: adásvételi, illetve bérleti szerződést)

A jegyző szerzi be:
- a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot
Az ügyet intéző osztály Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje Salgótarján, Múzeum tér 1. III. em. 306. iroda
Tel: 32/417-255/117 mellék, e-mail: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje és díja Ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, sommás eljárásnak van helye mely esetben az ügyintézési határidő 8 nap. Ha ezen feltételek nem állnak fenn, teljes eljárás keretében 60 nap az ügyintézési határidő.
 
Az eljárás illetékköteles, melyet a kérelem benyújtásával egy időben 3000.- Ft értékű illetékbélyegben kell leróni.
Egyéb dokumentumok Kérelem
Az alkalmazott jogszabályok 2016. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről
Egyéb fontos tudnivalók  


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak