Vakok és Gyengénlátók

Népjóléti Bizottság feladatai

Dönt:
 • az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság véleménye alapján a közművelődési- és közoktatási intézmények, valamint az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények Szervezeti- és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról,
 • a közoktatási intézmények minőségirányítási programjának, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési, illetve pedagógiai programjának, esélyegyenlőségi intézkedési és akciótervének, házirendjének jóváhagyásáról,
 • a szociális ellátást, gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény szakmai programjának, szociális szakosított ellátás nyújtása esetében a házirend jóváhagyásáról,
 • a gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény esetén a jogsértő házirend vagy más belső szabályzat megsemmisítéséről,
 • az önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó intézményben az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegének az igénylő kérelmére történő csökkentéséről vagy elengedéséről,
 • az önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó intézményben az intézményvezetőnek az ellátás igénybevételére irányuló döntését vitató kérelemről,
 • az önkormányzati bérlakáshoz jutás sorrendjének megállapításáról, módosításának jóváhagyásáról.


Javaslatot tesz:
 • a beiskolázást alapvetően meghatározó kérdésekben,
 • ágazatát érintően intézmények megszüntetésére, átszervezésére, alapítására,
 • művészeti alkotás közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására,
 • a helyi testnevelési és sportfeladatok meghatározására, illetőleg fejlesztési célkitűzéseire,
 • az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények elnevezésére,
 • a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatására,
 • a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatására, a művészeti alkotómunka feltételeinek javítására és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítésére.


Véleményezi:
 • az ágazatához tartozó intézmények tevékenységében felmerülő új kezdeményezéseket, javaslatokat tesz azok bevezetésére,
 • az ágazatához tartozó intézmények vezetőinek kinevezésére, az intézményvezetők bérére és pótlékára vonatkozó javaslatokat,
 • az önkormányzat oktatási, kulturális és sport célokra fordított költségvetését, év végi mérlegét,
 • szakterületének megfelelően a lakosság számára biztosított pénzbeli és természetbeli ellátások, intézményi ellátások létesítésével, megszüntetésével, új ellátási formák bevezetésével kapcsolatos testületi anyagokat,
 • az önkormányzati hatósági ügyekben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálására vonatkozó javaslatokat,
 • az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendeletben meghatározott „Kultúráért”- díjra, a „ Salgótarján Sportjáért” - díjra, a „Salgótarján Gyermekeiért és Ifjúsáágért” - díjra, „Salgótarján Közoktatásáért”- díjra, „Egészségügyért” – díjra és „Szociálpolitikáért”- díjra, valamint ösztöndíjakra és pályázati díjakra, egyéb elismerési formákra vonatkozó javaslatokat.


Egyéb feladatok:
 • szorosan együttműködik a közoktatási, szociális, gyermekjóléti és egészségügyi intézmények vezetőinek munkaközösségeivel,
 • közreműködik a testneveléssel és sporttal kapcsolatos helyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásában,
 • közreműködik az önkormányzati közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, testnevelési, valamint sportintézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
 • kezdeményezi a szociális gondoskodás új formáinak és támogatási rendszerének kialakítását,
 • együttműködik a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi területen működő civil szervezetekkel,
 • közreműködik a szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ágazatot érintő koncepcionális elképzelések kidolgozásában
 • ellátja az egyházügyekhez kapcsolódó feladatokat.


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak