Vakok és Gyengénlátók

Halálozás anyakönyvezése


Ügyleírás
Halálozás anyakönyvezése
Illetékesség
Haláleset bekövetkezési helye szerint illetékes anyakönyvvezető


A halálesetet anyakönyvezés végett az azt követő első munkanapon be kell jelenteni a haláleset helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek közölnie és igazolnia kell mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője, intézeten kívüli haláleset esetén az elhalttal egy lakásban élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetőleg az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerez.

Az anyakönyvezést a hozzátartozó vagy személyesen, vagy megbízás útján - temetkezési vállalat közbenjárásával - kezdeményezi. Amennyiben az anyakönyvezés temetkezési vállalkozó megbízása útján történik, a szükséges okiratokon kívül csatolni kell a hozzátartozó írásos, szabályszerű meghatalmazását.

Az anyakönyvvezető az eljárás során az elhalt magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy okmányait bevonja, s továbbítja a haláleset helye szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó jegyzőnek. Az okmányokat - a hozzátartozó külön kérésére - az illetékes Okmányiroda érvénytelenítés után visszajuttatja a hozzátartozó által megjelölt címre.
Szükséges okiratok
  • Jegyzőkönyv a haláleset bejelentéséről (intézeti halálesetkor az intézet állítja ki)
  • Halottvizsgálati bizonyítvány I-IV példánya (az intézet vagy az orvos állítja ki)
  • Az elhalt személy azonosítására és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. után kiállított vezetői engedély)
  • Az elhalt személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • Az elhalt születési anyakönyvi kivonata (ha az a bejelentő rendelkezésére áll)
  • Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy személyazonosító okmányai, személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványa.
Az elhalt családi állapotát igazoló okiratok:

Az elhalt házassági anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota házas, és az a bejelentő rendelkezésére áll)
Az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata (ha az elhalt családi állapota özvegy, és az a bejelentő rendelkezésére áll)
Jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhalt családi állapota elvált, s az a bejelentő rendelkezésére áll)
A volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota özvegy bejegyzett élettárs)
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését igazoló jogerős közjegyzői végzés, vagy annak felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági vagy hatósági határozat, vagy az e tényt tartalmazó, a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat (ha az elhalt családi állapota elvált bejegyzett élettárs, vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt.)

Bevándorolt, letelepedett, vagy menekült státussal rendelkező elhalt személy családi állapotát igazoló okirata hitelesített magyar nyelvű fordításban. (házassági anyakönyvi kivonat /ha az elhalt családi állapota házas/, elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata /ha az elhalt családi állapota özvegy/, jogerős bírósági határozat (ha az elhalt családi állapota elvált), illetve nőtlen, hajadon családi állapotot igazoló okirat)
Az ügyet intéző
osztály
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége, rendje
Salgótarján, Múzeum tér 1. Földszint 001. iroda
Tel: 417-255/125. mellék, e-mail:anyakonyv@salgotarjan.hu

Hétfő:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
Szerda:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
   
Péntek:
8.00-12.00
Ügyintézés
határideje és díja
Azonnal, illetékmentes.
Az eljárás - beleértve a „Halotti anyakönyvi kivonat" első ízben történő kiállítását -, illetékmentes.
Egyéb dokumentumok
Amennyiben a szükséges anyakönyvi kivonat nem áll a bejelentő rendelkezésére, azt az anyakönyvi esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezetőtől, illetve külföldön történt anyakönyvi eseményt követő hazai anyakönyvezés esetén a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztálya 1903 Budapest Pf: 314/24 címéről illetékmentesen szerezhető be.
Alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1992.évi LXIII. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
34/1999.(IX.24.) B.M.-EüM.-IM. együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. tv-nek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásnak részletes szabályairól

Egyéb fontos tudnivalók 

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak