Vakok és Gyengénlátók

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése


Ügyleírás
Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése


A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot fő szabályként személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A bejegyzett élettársi kapcsolat azonos nemű, 18. életévüket betöltött személyek között jöhet létre. Ennek létrejöttéhez a feleknek fel kell keresniük az illetékes anyakönyvvezetőt, nyilatkozatokat kell tenniük, és igazolniuk kell a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek fennállását.

Ez alkalommal az anyakönyvvezető -a felek kívánságát figyelembe véve - a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját is kitűzi. A törvény nem ír elő kötelező 30 napos várakozási időt a bejelentés és a bejelentett élettársi kapcsolat létesítése között. Fontos azonban, hogy amennyiben a jegyzőkönyv felvételét követő hat hónapon belül nem kerül sor az élettársi kapcsolat létesítésére - azonban a szándék továbbra is fennáll -, az eljárást meg kell ismételni.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános és méltóságteljes, de a felek kérésére a nyilvánosságot mellőzni kell.
Illetékesség
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a fővárosi kerület, a megyei jogú város és a körzetközponti fel
Szükséges okiratok
A személyazonosításra és állampolgárság igazolására szolgáló érvényes okmányok (személyazonosító igazolvány vagy útlevél), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), születési anyakönyvi kivonat.

Családi állapot igazolására szolgáló okmányok:
  • elvált családi állapot esetén a megszűnt házasságról kiállított olyan házassági anyakönyvi kivonat, mely tartalmazza a házasság megszűnésének tényét, vagy a házasság felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását igazoló jogerős bírósági határozat
  • özvegy családi állapot estén: az utolsó házasságot igazoló házassági anyakönyvi kivonat, amely megjegyzésként tartalmazza a házastárs halálának tényét, vagy a házastárs halotti anyakönyvi kivonata
  • elvált bejegyzett élettárs vagy bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt családi állapot esetén: a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét igazoló anyakönyvi kivonat vagy közjegyzői végzés, vagy bírósági határozat a bejegyzett élettársi kapcsolat megszűnéséről
  • özvegy bejegyzett élettárs családi állapot esetén: a volt bejegyzett élettárs halotti anyakönyvi okirata, vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként tartalmazó a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat
Külföldi állampolgárok esetében:
  • a nem magyar állampolgárnak a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítési szándékának bejelentésekor a személyes joga szerinti ország hatósága által kiállított tanúsítványt is be kell mutatnia
  • a tanúsítvány tartalmazza a nem magyar állampolgár/állampolgárok természetes személyazonosító adatait, az érintett személy/személyek állampolgárságát, lakcímét, családi állapotát, valamint azt a tényt, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolatnak a rá vonatkozó jog szerint nincs akadálya
Fontos! Az idegen nyelvű okiratot hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell bemutatni, melyet az Országot Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (Salgótarján, Wesselényi utca 6.) vagy a konzul végezhet el.

A külföldi okiratok elfogadhatóságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket) 52. §. (2) bekezdés szabályai szerint is vizsgálni kell ezért további diplomáciai felülhitelesítésre, vagy Apostille záradékra lehet szükség.
Az ügyet intéző osztály
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda

Ügyintézés helye, elérhetőség, rendje
Salgótarján, Múzeum tér 1. Földszint 001. iroda
Tel: 417-255/125. mellék, e-mail:anyakonyv@salgotarjan.hu

Hétfő:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
Szerda:
8.00-12.00 és 12.30-15.00
   
Péntek:
8.00-12.00
Ügyintézés
határideje és díja
Az eljárás illetékmentes.
Egyéb dokumentumok
Az ügytípushoz formanyomtatvány nem tartozik.
Alkalmazott jogszabályok

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről


1979. évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásnak részletes szabályairól


Egyéb fontos
tudnivalók
 

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak