Vakok és Gyengénlátók

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése


Ügyleírás Zenés, táncos rendezvények engedélyezése
Illetékesség
Salgótarján közigazgatási területén az engedélyköteles zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet által előírt adattartalmú rendezvénytartási engedély iránti kérelmet írásban köteles Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzőjéhez benyújtani.
Szükséges okiratok Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező csatolja

a) a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat,

b) a kérelmező nevét, valamint székhelyét, cégjegyzékszámát, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,

c) a zenés, táncos rendezvény megnevezését,

d) a zenés, táncos rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését,

e) a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot,

f) a biztonsági tervet,

g) amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi, a tűzvédelmi szabályzatot.

Az ügyet intéző iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Iroda
Ügyintézés helye, elérhetősége Salgótarján, Múzeum tér 1. III.em 306. iroda
Tel: 32/417-255/117. mellék, email: hatosag@salgotarjan.hu

Hétfő: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-15:00
Péntek: 8:00-12:00
Ügyintézés határideje és díja 20 nap.

Engedélyezési eljárásért fizetendő illeték:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján a rendezvénytartási engedélyezési eljárásért 3000 Ft. illetéket kell fizetni.

Egyes szakhatósági eljárásokért nem kell díjat fizetni.
A tűzvédelmi hatóság szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 13.000,-Ft (16/2012. (IV.3.) BM rendelet).
Ha a megyei kormányhivatal építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatalát szakhatóságként meg kell keresni, akkor az szakhatósági eljárás díja 10.000,-Ft, amit csekken vagy utalás útján lehet megfizetni (Itv. 15. melléklet)

A nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás bejelentése az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26 pontja alapján illetékmentes
Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók Zenés, táncos rendezvény engedélyezés iránti kérelem
Alkalmazott jogszabályok 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről,
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről,
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.),
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

Egyéb fontos tudnivalók

 A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak;
b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: szabadtéri rendezvény).


A rendelet értelmezése szempontjából:
- zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
- rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;
- alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

A rendeletet hatálya nem terjed ki:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;
c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;
d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és
e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak