Vakok és Gyengénlátók

Építéshatósági ügyek


Építéshatósági ügyek:

 

 

A 312/2012.(XI.8.) Kormány rendelet értelmében 2018. január 1-től a kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (továbbiakban: ÉTDR)  keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón  terjeszthető elő.

 

Elérhetőség: https://www.etdr.gov.hu

Információ: www.e-epites.hu

 

Az ÉTDR az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő tárhelyet biztosít. Az építtető a kérelmét elektronikus úton a tárhelyen keresztül nyújthatja be.

 

Ha az építtető vagy a 2016. évi CL. törvény (továbbiakban : Ákr.) szerinti meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, a kormányablaknál vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő. A kérelmet fogadó szerv - a kérelem adathordozó anyagától függetlenül - a beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein rögzíteni kell.

 

A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, illetve a kérelmet a mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy  az ÉTDR-be  való feltöltéssel lehet benyújtani. A kérelemhez benyújtott mellékleteknek meg kell felelniük a 312/2012.(XI.8.) Kormány rendelet 8. mellékletben meghatározott technikai és formai követelményeknek.

 

 

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

 

Az építésügyi hatóság:

 

építési engedélyezési,

összevont engedélyezési,

fennmaradási engedélyezési,

használatbavételi engedélyezési,

bontási engedélyezési,

engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési,

jogutódlás tudomásulvételi,

használatbavétel tudomásulvételi,

az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési,

hatósági bizonyítvány kiállítása iránti,

kötelezési,

végrehajtási,  

szakhatósági, valamint

a veszélyhelyzet, továbbá tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárásokat folytat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon építésügyi hatósági szolgáltatást nyújt.

 

Ügyleírások:

- a www.e-epites.hu honlapon

- a www. magyarorszag.hu kormányzati portálon

 

 

Illetékbélyeg formájában történő illeték fizetésre nincs lehetőség.

 

Illeték fizetése elektronikus úton:

 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 73.§ (4a) bekezdése alapján az elektronikus úton kezdeményezett építésügyi hatósági, valamint az azokban szükséges szakhatósági eljárások illetékét készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy - ha erre lehetőség van - elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, az eljárás megindítását megelőzően  kell megfizetni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

 Az építésügyi hatósági eljárási illeték értékének elektronikus befizetése teljesíthető Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett közigazgatási hatósági eljárási illeték fizetési számlaszámájára történő  utalással. Az építtető nevét, az építés helyét és tárgyát, az ÉTDR azonosítót a közleményben fel kell tüntetni. Számlaszám: 10402142-49565051-57501465 . Az illeték befizetésének igazolását elektronikusan az ÉTDR-be fel kell tölteni..

 Hatóságunknál jelenleg nincs lehetőség az illeték bankkártyával történő befizetésére.

 

Az elektronikus befizetés  teljesíthető  az Építésügyi Fizetési Portálon ( továbbiakban: ÉFP) is. A sikeres fizetésről szóló adatsort az ÉTDR felhasználói felületén az ügyfél és a hatóság a fizetést követően néhány perc múlva megtekintheti. További, papír alapú bizonylat benyújtása nem szükséges.

Az ÉFP célja, hogy elektronikusan ügyet intéző ügyfelek  az építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségeiket – illeték, bírság, és a későbbiekben szakhatósági szolgáltatási díj – elektronikusan is megfizethessék.

Az ÉFP segítségével történő elektronikus fizetés jellemzői és az ehhez kapcsolódó egyéb információk a https://efp.e-epites.hu/ honlapon érhetőek el.

 

 Az építésügyi hatóságnál indított eljárásokért elektronikusan fizetendő illeték mértéke az 1990. évi CXIII. törvény ( továbbiakban :Itv.) XV. melléklete  szerint állapítandó meg.

 

Ügyintézési határidő:

Ha jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő - a következő bekezdésben foglalt kivétellel - 25 nap.

Ha az eljárás során szakhatóságot kell megkeresni, és jogszabály az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások tekintetében eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő 35 nap.

 

Benyújtandó (az illetékességi területen  belül a hatóság hatáskörébe tartozóan):

 

Elektronikusan Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez

Személyesen  Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Irodáján

 

 

Illetékességi terület:

 

343/2006.XII.23.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint:

 

Salgótarján, Bárna, Cered, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kisbárkány, Kishartyán, Litke, Lucfalva, Márkháza,  Mátraszele, Mihálygerge, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Rákóczibánya, Ságújfalu, Sámsonháza, Somoskőújfalu, Sóshartyán, Szilaspogony, Vizslás, Zabar

 

 

Jogszabályok:

 

Elérhetőség: https://kereses.magyarorszag.hu/portalkereses

 

Törvények:

 

 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

 

1997. évi LXXVIII.törvény  (Étv.)

 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

 

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

 

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

 

Kormányrendeletek:

 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet  (OTÉK)

 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

 

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

 

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

 

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

 

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól

 

321/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a területszervezési eljárásról

 

Egyéb miniszteri rendeletek:

 

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról

 

9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról

 

24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről

 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendeletei:

 

A www.salgotarjan.hu honlapon letölthetőek, külön kiemelve

 

8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

 

33/2017. (X. 26.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

 

182/2017.(X.26.) határozattal elfogadott Salgótarján Települési Arculati Kézikönyve


Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak