Vakok és Gyengénlátók

A bizottságok működésére vonatkozó alapvető szabályok


 1. A bizottság - a feladatkörében - előkészíti a Közgyűlés döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A Közgyűlés határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a Közgyűlés elé.

 2. A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal a Közgyűlés döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. Ha a bizottság a hivatal tevékenységében a Közgyűlés álláspontjáról, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli, a polgármester intézkedését kezdeményezheti.

 3. Az állandó bizottságok azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

 4. A Közgyűlés meghatározott feladat elvégzésére ideiglenes bizottságot hozhat létre.

 5. A bizottság Közgyűlési és nem Közgyűlési tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottság munkájával összefüggésben azonosak.

 6. A bizottság önálló előterjesztéseket készíthet, valamint véleményezi a feladatkörébe tartozó előterjesztéseket, ellenőrzi a Közgyűlési határozatok végrehajtását. Ellenőrizheti - feladatkörét érintően - az önkormányzat intézményeinek munkáját. A Közgyűlés eseti feladattal is megbízhatja a bizottságot.

 7. A bizottság munkájába a polgármester hozzájárulása után külső szakértőket vonhat be.

 8. A bizottságok véleményezik a költségvetésről, zárszámadásról, a szervezeti és működési szabályzatról, továbbá a Közgyűlés tagjainak és a bizottságok külső tagjainak juttatásáról, illetve ezek módosításáról szóló rendeletek tervezetét, a munkaterv javaslatot, a költségvetési koncepciót.

 9. A bizottság üléseit a bizottság elnöke hívja össze és vezeti. Az elnököt - távollétében - az elnökhelyettes helyettesíti. A meghívót úgy kell kiküldeni, hogy azt a meghívottak az ülés előtt legalább 3 naptári nappal kézhez kapják.

 10. A bizottságot a polgármester indítványára össze kell hívni.

 11. a) A képviselő és a nem a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, melyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a képviselőt/az alpolgármestert is meg kell hívni. A települési képviselő, valamint a nem a közgyűlés tagjai közül választott alpolgármester kezdeményezheti, hogy a Közgyűlés vizsgálja felül a bizottság átruházott hatáskörében hozott döntését.  b) Tanácskozási joggal meg kell hívni az őt érintő napirend tárgyalásához tevékenységi körében a Salgótarjáni Civil Kerekasztal képviselőjét.


 12. A bizottság ülése nyilvános, zárt ülés tartására a Szabályzat 23. § rendelkezései az irányadók.

 13. A bizottsági ülés időpontjáról és a tárgyalandó napirendekről a polgármestert és a jegyzőt legalább 3 munkanappal előbb, rendkívüli ülés esetén soron kívül értesíteni kell.

 14. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van.

 15. A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a Közgyűlés határozatképességére és határozathozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 16. Szavazategyenlőség esetén a bizottság a vitát tovább folytathatja.

 17. A bizottság – a szavazati arányok rögzítésével – alakszerű határozat nélkül dönt a 24. pontban meghatározott esetben.

 18. Átruházott hatáskörben hozott döntéseit alakszerű határozatban kell rögzíteni.
 19. A bizottság döntését a Közgyűléssel a bizottság elnöke ismerteti.

 20. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző által kijelölt belső szervezeti egység gondoskodik.

 21. A jegyzőkönyv tartalmazza:

  - az ülés helyét, idejét, jelenlévők körét,

  - napirendenként az előterjesztő nevét, a hozzászólók nevét és a hozzászólások lényegét

  - a bizottság döntését, a szavazás számszerű eredményét,

  - határozathozatal esetén a határozat szószerinti szövegét.


 22. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság tagjai közül választott jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

 23. A jegyzőkönyv egy példányát - amennyiben átruházott hatáskörben hozott döntést is tartalmaz két példányát - a bizottsági ülést követő 15 napon belül a Jegyzői Irodán kell leadni.

 24. A bizottság a Közgyűlési előterjesztések előzetes véleményezése során egyértelműen dönt:

  - az előterjesztéssel egyetért és tárgyalásra javasolja,

  - az előterjesztéssel nem ért egyet, de tárgyalását javasolja,

  - az előterjesztéssel nem ért egyet, tárgyalását nem javasolja,

  - szöveg szerinti módosító javaslatot tesz.

  Fentiekről az előterjesztőt, amennyiben az ülésen nem vett részt, tájékoztatni kell. A bizottság döntését a Közgyűléssel az elnök ismerteti.

 25. A bizottság döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A bizottsági tag köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

 26. A bizottság számozott /alakszerű/ határozata tartalmazza a Közgyűlési felhatalmazás tényét, a bizottság döntését, a jogorvoslati lehetőségre való felhívást, az indokolást, a záró részben pedig a határozatról értesülők körét.
  A bizottság határozatát a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes írja alá.

 27. A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a Közgyűlés határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.
  A felfüggesztett döntésről a Közgyűlés a következő ülésen határoz.

 28. A bizottságok feladatkörüket átfedő ügyekben közösen is eljárhatnak és együttes állásfoglalást alakíthatnak ki.

 29. Szükség esetén a bizottság elnöke megállapodhat más bizottság elnökével adott téma együttes ülés keretében történő tárgyalásáról.

 30. Az Ügyrendi, Jogi és Közbeszerzési Bizottság összeférhetetlenségi szabályaira a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbtv) 10. §-át kell alkalmazni.

Névjegy
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Székhely:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Postai cím:
3100. Salgótarján, Múzeum tér 1.

Telefonszám:
(32) 417-255

Faxszám:
(32) 310-838

e-mail cím:

Gyakran keresett oldalak